Zwroty

Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:

  • Każdemu Klientowi przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży/nabycia, bez podania przyczyny w terminie opisanym poniżej.

Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży/nabycia na adres mailowy: kontakt@missmi.pl lub na adres korespondencyjny wskazany poniżej.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia, Umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zgodnie z artykułem 38 p. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwrot nie przysługuje w odniesieniu do towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Zwrotu wpłaty dokonamy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia. Zwrot środków nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności lub na rachunek karty płatniczej lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zwrotu/reklamacji, po otrzymaniu przez Missmi zwracanego produktu.

W celu usprawnienia procedury zwrotu, uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki ze zwracanym Towarem otrzymanej faktury VAT. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

W celu zwrotu Towaru należy wysłać zwracany produkt/produkty na poniższy adres.

Ivedio Sp. z o.o.
Urle 9/12
02-943 Warszawa, Polska

Reklamacje

Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w przypadku stwierdzenia:

  • 1) Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
  • 2) wad fabrycznych produktu;
  • 3) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym, w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia produktu podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, gdzie dokładnie opisze wadę przesyłki na protokole;
  • 4) niezgodności produktu z produktem zawartym w zamówieniu.

Sklep weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo Klienta o decyzji. W przypadku uznania reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, na przykład z powodu jego wyczerpania, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
Koszt opakowania i odesłania Towaru do Missmi ponosi Klient.

Aby dokonać reklamacji produktu, należy wysłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem oraz potwierdzeniem zakupu, która była dołączona do otrzymanego zamówienia na adres:

Ivedio Sp. z o.o.
Urle 9/12
02-943 Warszawa, Polska